dry needling trigger

Zetel: Vuldersstraat 90, 8000 Brugge
Voorzitter: Dr. Kris Demanet, Brildam 23, 8820 Torhout
Penningmeester/ondervoorzitter: Sabine De Loof, Vuldersstraat 90, 8000 Brugge
Secretaris/ ondervoorzitter: Jan Pattyn, Bakvoordestraat 18, 8820 Torhout

adres

Deze website is eigendom van:
Dry Needling Trigger BV, Vuldersstraat 90, 8000 Brugge, België

E-mailadres:
info@trigger.be

Ondernemingsnummer:
BTW BE 0730.844.520 - RPR: Brugge

Bank:
IBAN: BE59 0018 6613 7126 - BIC GEBA BE BB

voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden via de website van Trigger v.z.w. en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.

artikel 1 - toepassingsgebied en aanvaarding

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop van de op de website www.trigger.be (de “Website”) aangeboden producten in het gamma leerboeken en ander onderwijsmateriaal (het “Product”/ de “Producten”) die toebehoren aan de TRIGGER VZW met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge (België), Vuldersstraat 90 en met Ondernemingsnummer: 0417.947.957 (hierna “Trigger” genoemd).

1.2. De klant (hierna “Klant”) is de natuurlijke persoon (meerderjarig ofwel minderjarig mits toestemming van de ouders of voogd) die een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de Website en die (een) Product(en) van Trigger wenst te kopen. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld bij het aanmaken van de gebruikersaccount. Tijdens het aanmaakproces van de gebruikersaccount zal de Klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden bevestigen. Het voltooien van de aanmaak van de gebruikersaccount door de Klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de verhouding tussen Trigger en de Klant.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de Klant. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alvorens de bestelling van een Product door de Klant definitief wordt verzonden aan Trigger, zal de Klant nogmaals aangeven dat hij zich akkoord verklaart met de toepassing van de Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het vakje naast “Ik ga akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen” aan te vinken.

1.4. Alle leveringen door Trigger gebeuren vanuit België, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd. De bestellingen kunnen worden geplaatst in het Nederlands.

1.5. De elektronische verzending van een bestelbon door de Klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Klant en Trigger, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van de bestelling.

1.6. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Trigger.

artikel 2 - de producten

2.1. De Website biedt een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de Producten op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert. Trigger kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of afwijkingen in de omschrijving of weergave van de Producten (vb. afwijking in kleur of afmeting) op de Website.

2.2. Trigger is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail door Trigger op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

artikel 3 - prijzen

3.1. De prijzen zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant zijn van toepassing op deze bestelling. Deze prijzen zijn inclusief BTW en transportkosten.

3.2. In geval van een duidelijke vergissing in de prijsaanduiding, is Trigger hierdoor niet gebonden en aanvaardt de Klant dat Trigger een nieuwe afrekening kan opstellen aan de correcte prijs.

artikel 4 - bestelling van de producten

4.1. De bestelling van de Producten door de Klant gebeurt via het online invullen van het op de Website voorziene bestelformulier.

4.2. Om een online bestelling te plaatsen, selecteert de Klant de Producten van zijn keuze, kiest de hoeveelheid en voegt deze Producten toe aan zijn “Winkelwagen”. Indien de Klant alle gewenste Producten heeft geselecteerd, dient hij zijn order te bevestigen. Tot aan het ogenblik van deze bevestiging kan de Klant nog wijzigingen aanbrengen in zijn “Winkelwagen”. Indien de Klant de bestelling wenst te bevestigen, zal hij duidelijk geïnformeerd worden over het totale bedrag dat betaald zal moeten worden. Door de bestelling te bevestigen, tegelijk met de expliciete aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, wordt de bestelling definitief en kan de Klant hier niet meer op terugkomen.

4.3. Om bestellingen te plaatsen op de Website, dient de Klant ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben van zijn ouders of voogd. Trigger behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat de Klant minderjarig is of geen toestemming heeft van zijn ouders of voogd.

4.4. Trigger behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien daartoe gegronde redenen bestaan.

4.5. Trigger zal de Klant binnen korte termijn na ontvangst van de bestelling, via e-mail bevestigen of de bestelling werd aanvaard of geweigerd. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de klant op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

artikel 5 - facturatie en betaling

5.1. Gelijktijdig met de bevestiging van de aanvaarding van een bestelling, bezorgt Trigger aan de Klant een overzicht van het totaal verschuldigd bedrag.

5.2. De factuur zelf zal worden opgemaakt op het ogenblik van de uitlevering van de bestelde Producten en aan de Klant worden bezorgd op het ogenblik van de levering.

5.3. Een kopie van de aanvaarde bestelbon alsook van de factuur zal online kunnen worden geraadpleegd door de Klant.

5.4. Laattijdige of niet-betaling door de Klant van het vermelde voorschot geeft Trigger het recht om de levering van de Producten op te schorten totdat de (reeds) verschuldigde bedragen werden betaald. Het factuursaldo moet worden betaald binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.

5.5. De Producten blijven eigendom van Trigger tot op het ogenblik dat de Klant tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten is overgegaan.

5.6. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest gelijk aan 1% per begonnen maand op het openstaand factuurbedrag verschuldigd zijn evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van EUR 150,-onverminderd het recht van Trigger om hogere schadevergoeding te vorderen voor zover zij het bewijs kan leveren van deze werkelijk geleden schade.

5.7. In geval Trigger na schriftelijke aanmaning tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 10% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 35,-.

artikel 6 - levering

6.1. Bij de bevestiging van de bestelling, dient de Klant aan te duiden op welk adres de bestelde Producten moeten worden geleverd.

6.2. Alle leveringen door Trigger zullen, behoudens indien anders overeengekomen met de Klant, plaatsvinden tijdens werkdagen tussen 8u en 17u. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus en zal de transporteur de levering de dag nadien opnieuw aanbieden. Indien bij de derde aanbieding de levering nog niet in ontvangst werd genomen, zal Trigger de zending opnieuw ontvangen en zal verdere levering met de Klant worden geregeld. Alle bijkomende kosten die daarmee gepaard zouden gaan, zijn ten laste van de Klant.

6.3. Bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland en Luxemburg.

6.4. Levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de Producten gaat over op de Klant vanaf de aanvang van de levering. Ook al wordt het transport verzorgd door Trigger, kan deze laatste niet aansprakelijk worden gesteld voor deze risico’s. Het is aan de Klant om zich voldoende te verzekeren tegen deze risico’s indien hij dit aangewezen acht.

artikel 7 - conformiteit

7.1. Trigger staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in overeenstemming met wat de Klant op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Trigger geleverde Producten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen of de betrokken Producten geheel of gedeeltelijk vervangen, dan wel een redelijke prijsvermindering toekennen. Indien dat binnen een door de Klant gestelde redelijke termijn niet mogelijk is, dan is de Klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

7.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, gebruik in strijd met de bestemming van het Product, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of externe invloeden na levering. Voor (schade als gevolg van) dergelijke gebreken is Trigger niet aansprakelijk.

7.3. De Klant dient de geleverde Producten meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dan wel een beschadigde verpakking met mogelijk beschadiging van Producten tot gevolg dient bij aflevering onmiddellijk aan de aanbieder te worden gemeld en op de afleverbon te worden aangetekend.

7.4. De Klant dient eventuele klachten over de Producten of de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd na ontdekking bij Trigger in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van twee maanden nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

7.5. De Klant is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Trigger te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

7.6. Na constatering van een tekortkoming in een Product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.7. Iedere vordering op Trigger, tenzij deze door Trigger is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ogenblik waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld, zonder dat deze termijn mag verstrijken vóór het einde van een periode van twee jaar vanaf de levering van het Product.

artikel 8 - herroepingsrecht

8.1. Tenzij expliciet anders is vermeld op de Website, heeft de Klant het recht om, binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, Trigger op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

8.2. Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat de Klant Trigger op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen.

8.3. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijk verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur en van een volledig ingevuld retourdocument.

8.4. Het Product zal dienen te worden teruggestuurd te worden naar Trigger v.z.w., 8000 Brugge, Vuldersstraat 90.

8.5. De risico’s verbonden aan de retourzending vallen ten laste van de Klant. De Klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de Producten.

artikel 9 - intellectuele eigendomsrechten

9.1. De Website, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, logo’s, foto’s, audio- en videofragmenten, lay-out en de verkoopscatalogus behoort in eigendom toe aan Trigger inclusief de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, minstens beschikt Trigger over een gebruiksrecht op voormelde onderdelen. Het is de Klant onder geen beding toegestaan om de Website of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trigger.

artikel 10 - verantwoordelijkheid

10.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Trigger niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de Klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Trigger bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant. Dit geldt zowel met betrekking tot de Producten als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.

10.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van Trigger beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste levering van de Producten aan de Klant waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

artikel 11 - overmacht

11.1. In geval van overmacht is Trigger niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Trigger zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

11.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Trigger die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website,…

artikel 12 - geschillen en toepasselijke wetgevingen

12.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd tot beslechting van het geschil.

12.2. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en Trigger.

artikel 13 - varia

13.1. De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.

13.2. De inhoud van de Website kan onderhevig zijn aan wijzigingen.

13.3. Alle persoonsgegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld door Trigger in overeenstemming met haar Gegevensbescherming zoals terug te vinden op de Website en zoals hieronder opgenomen.