gebruiksvoorwaarden

Door deze website te openen of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen en doet u afstand van enige en alle schuldvorderingen tegen Trigger v.z.w., zijn dochterondernemingen, partners en werknemers, die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of materiaal, informatie, standpunten of aanbevelingen die deze website bevat.

Trigger v.z.w. kan deze voorwaarden en bepalingen, de inhoud van deze website en/of de producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, verbeteren en/of er veranderingen in aanbrengen.

informatie en vrijwaringsclausule

Hoewel Trigger v.z.w. al het redelijke heeft gedaan om juiste en actuele informatie op te nemen ten tijde van de laatste revisie, geeft Trigger v.z.w. geen garanties of verklaringen aangaande de correctheid of volledigheid ervan.

Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is samengesteld teneinde informatie te verstrekken over zijn producten en diensten, zal Trigger v.z.w., zijn dochterondernemingen, partners of werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, bijkomende of gevolg schade, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot deze website of voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van materialen, informatie, kanttekeningen of aanbevelingen op deze website.

U stemt ermee in om informatie die u van deze website haalt noch geheel, noch ten dele aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te wijzigen.

Deze website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van Trigger v.z.w.. Trigger v.z.w. zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud van zo’n gekoppelde website of een koppeling in zo’n gekoppelde site. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend als dienstverlening aangeboden en dit gebaar betekent niet dat Trigger v.z.w. de inhoud of de aanbieder van de gekoppelde website goedkeurt. Trigger v.z.w. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van websites van derden die gekoppeld zijn aan deze website. Het is verboden om deze website geheel of gedeeltelijk te framen.

Trigger v.z.w. geeft geen garantie dat de website of de servers die deze website toegankelijk maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven zijn de materialen die worden weergegeven op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken eigendom van Trigger v.z.w. en/of een van zijn dochtermaatschappijen, partners of licentieverleners en beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom. U mag dergelijk materiaal of een deel ervan niet reproduceren, doorgeven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. U mag wel:

  • het materiaal op deze website afdrukken of downloaden voor uw eigen, niet-commerciële, informatieve en persoonlijke gebruik; of
  • het materiaal op deze website kopiëren met het doel het, zonder commerciële doeleinden, te verzenden naar individuele anderen om hen persoonlijk te informeren, op voorwaarde dat u Trigger v.z.w. als de eigenaar en bron van het materiaal noemt en dat u de anderen erover informeert dat deze voorwaarden en bepalingen op hen van toepassing zijn en door hen moeten worden nageleefd.

Voor elk ander gebruik van intellectueel eigendom op deze website is toestemming vereist van Trigger v.z.w.. Met uitzondering van wat hierboven uitdrukkelijk is vermeld, mag niets in deze tekst worden geïnterpreteerd als een vergunning of recht krachtens enig patent, handelsmerk, copyright of enig ander eigendom van Trigger v.z.w. of een derde verleend door implicatie, afleiding of anderszins.

copyright

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Trigger v.z.w.. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Trigger v.z.w.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trigger v.z.w. mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Trigger v.z.w. tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trigger v.z.w. is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.